UNIVERSITY OF YALOVA    tomer@yalova.edu.tr +90 226 815 6445 / 6446